پرسشنامه وارک

من چگونه بهتر یاد می گیرم؟

Translated into Persian/Farsi by Seyed Alireza Javadinia

گزینه ای را که بهترین توضیح نسبت به عملکرد شما در هر موقعیت را می دهد انتخاب کنید. اگر یکی از گزینه ها به تنهایی گویای وضعیت شما نیست بیش از چند گزینه را انتخاب گنید. هر کدان از پرسش ها که در مورد شما صدق نمی کند را خالی بگذارید.

شما درحال برنامهریزی تعطیلاتبرای گروهی هستید.شما می خواهیدکه نظر آن هارا در موردبرنامه بدانید.شما:
شما میخواهید یکبرنامه،مهارت یا بازیجدیدکامپیوتری رایاد بگیرید.شما:
شما مطمئن نیستیدکه یک کلمه بهصورت dependant یا dependent نوشته می شود.شما:
شما یککتاب، CD یاوب سایتی رادر حالاستفاده کردنهستید تا یادبگیرید چگونهبا دوربیندیجیتالیجدیدتان عکسبگیرید. شمامی خواهید تا ....داشته باشید.
گروهیاز توریست هامی خواهند درمورد منابع حیاتوحش و پارکهای موجود درمنطقه شمااطلاعات کسبکنند. شما:
شما درزانو خوداحساس درد میکنید. شماترجیح می دهیدکه پزشک:
شما میخواهید یکسخنرای مهم رادر یک کنفرانسیا جایگاهویژه انجامدهید. شما:
شما یکتست یا رقابتیرا انجام دادهاید و حال تمایلدارید،فیدبکی به آنبزنید. شمادوست داریدفیدبک:
شما میخواهید یکتلفن همراه یایک دوربین دیجیتالیبخرید. به جزقیمت چه چیزیدر تصمیم شماموثر است؟
مندوست دارم کهوب سایت ها .....داشته باشند:
شماترجیح می دهیداستاد یاارائه دهندهای را کهاستفاده میکند:
شما قصددارید به شخصیکه می خواهدبه فرودگاه،ایستگاه راهآهن یا مرکز شهربرود کمککنید. شما:
شما میخواهید یک غذادر یک رستورانیا مافه انتخابکنید. شما:
زمانیرا که یک عملرا آموخته ایدبه یاد آورید.سعی کنید کهمهارت هایفیزیکی مثل دوچرخهسواری نباشد.شما آن را با ........آموخته اید.
شما میخواهید براییک میهمانیویژه خانوادگیآشپزی کنید.شما:
به جزقیمت جه جیزیبیشترینتاثیر را رویتصمیم شما درمورد خرید یککتاب غیر تخلیجدید میگزارد؟