Dulliau astudio clywedol

Os yw’n llawer gwell gennych ddefnyddio dulliau clywedol i ddysgu, dylech ddefnyddio’r cyfan neu rai o’r dulliau canlynol

Mewnbwn

er mwyn derbyn yr wybodaeth
 • mynychu dosbarthiadau
 • mynd i drafodaethau a sesiynau tiwtora
 • trafod pynciau gydag eraill
 • trafod pynciau gyda’ch athrawon
 • egluro syniadau newydd i bobl eraill
 • defnyddio recordydd tâp
 • cofio’r enghreifftiau, y straeon a’r jôcs diddorol
 • disgrifio’r deunydd taflunio, y lluniau a’r adnoddau gweledol eraill i rywun nad oedd yno
 • gadael llefydd gwag yn eich nodiadau er mwyn eu dwyn i gof yn nes ymlaen, a llenwi’r llefydd gwag bryd hynny

SWOT

er mwyn gwneud pecyn hawdd ei ddysgu
 • Efallai bod eich nodiadau’n rhai gwael am bod yn well gennych wrando. Bydd gofyn i chi’n gyntaf ychwanegu at eich nodiadau, drwy siarad gydag eraill a chasglu nodiadau o lyfrau cwrs.
 • recordio eich nodiadau cryno ar dapiau, a gwrando arnynt.
 • gofyn i bobl eraill wrando ar eich dehongliad o’r pwnc.
 • darllen eich nodiadau cryno’n uchel.
 • egluro eich nodiadau i rywun y mae’n well ganddo ddysgu’n glywedol.

Allbwn

er mwyn gwneud yn dda yn yr arholiad
 • dychmygu eich bod yn siarad gyda’r arholwr
 • gwrando ar y ‘lleisiau’ hyn a’u hysgrifennu ar bapur
 • treulio amser mewn mannau tawel, a dwyn y syniadau i gof
 • ymarfer ysgrifennu atebion i hen gwestiynau arholiad
 • llefaru eich atebion, neu eu dweud yn eich pen