Chiến lược học tập

Thực hành việc học dựa trên sở thích học tập của bạn

Sở thích học tập VARK của bạn có thể sử dụng để phát triển những chiến lược hỗ trợ học tập hiệu quả. Trong những lựa chọn dưới đây, bấm chọn sở thích học tập của bạn để xem bạn nên làm những gì:

  1. tiếp nhận thông tin
  2. Nghiên cứu thông tin để học tập hiệu quả
  3. Cách học hiệu quả cho 1 bài kiểm tra

Chiến lược học thông qua trực quan

Chiến lược học tập thông qua thính giác

Chiến lược học tập thông qua đọc/ Viết

Chiến lược học tập thông qua vận động/ thực hành

Học các chiến lược thông qua Đa phương thức