Chiến lược học tập thông qua đọc/ Viết

Nếu bạn có thiên hướng sở thích với việc học bằng cách đọc viết, bạn nên sử dụng một số gợi ý sau:

Để tiếp nhận thông tin, hãy sử dụng:

 • danh sách
 • tiêu đề
 • từ điển
 • bảng chú giải thuật ngữ
 • định nghĩa
 • tờ rơi
 • vở ghi
 • đọc sách ở thư viện
 • ghi chú bằng chữ
 •  giáo viên sử dụng ngôn ngữ tốt và có nhiều thông tin trong câu từ, ghi chú
 • bài luận
 • hướng dẫn (máy tính/phòng thí nghiệm)

Học không nước mắt

 • Viết từ nhiều lần.
 • Đọc thầm những ghi chú của bạn nhiều lần.
 • Viết lại những ý tưởng và nguyên tắc dung những từ ngữ khác.
 • Diễn đạt các sơ đồ, biểu đồ thành câu.
 • Chuyển các phản ứng, hành động, sơ đồ, biểu đồ thành chữ.
 • Tưởng tượng danh sách của bạn được sắp xếp thành những câu hỏi có nhiều lựa chọn và phân biệt chúng.
 • Chuyển những ghi chú bài học của bạn thành các gói nhỏ 1/3.

Để thi tốt, làm bài tập tốt:

Viết đáp án bài thi.

 • Luyện tập với câu hỏi có nhiều lựa chọn.
 • Viết đoạn văn, câu mở đầu và câu kết.
 • Viết ra các danh sách.
 • Sắp xếp từ của bạn theo các điểm và có trật tự.

Bạn thích trang web này vì chủ yếu dung từ ngữ và danh sách.
Bạn tin tưởng rằng ngữ nghĩa thì nằm trong chữ, vậy nên những cuộc nói chuyện thì bình thường, còn những tờ giấy thì tốt hơn.
Bạn đang đi đến thư viện.