VARK راهنمای تست

راهنمای تست VARK

راهنمای عملی، عملکردهای VARK را مطالعه کنید

عملکردهای VARK می تواند به شما در جهت توسعه استراتژی های کارا و اضافی در یادگیری کمک کند. از بین گزینه های زیر عملکرد مخصوص به خود را انتخاب کنید و ببینید که چگونه باید عمل کنید:

  1. گرفتن اطلاعات
  2. مطالعه اطلاعات برای آموزش موثر
  3. مزالعه برای عملکرد بهتر در امتحانات

بینایی
شنوایی
خواندن/نوشتن
مهارتی
استراتژی هایی برای افرادی که بیش از یک روش یادگیری را استفاده می کنند