استراتژی هایی برای افرادی که از راه خواندن/نوشتن بهترین یادگیری را دارند

ورودی-برای گرفتن اطلاعات از موارد زیر

استفاده شود
 • لیست ها
 • عنوان ها
 • لغت نامه ها
 • واژه نامه ها
 • تعاریف
 • خلاصه ها
 • منابع اصلی
 • یادداشت ها (کلمه به کلمه)
 • معلمانی که خوب صحبت می کنند و در جملات خود اطلاعات زیادی را می گنجانند.
 • مقاله ها
 • دستورالعمل ها (کامپیوتر و آزمایشگاه)

یادگیری مدام العمر به وسیله

 • کلمات را چندین بار بنویسید.
 • یادداشت ها خود را چندین بار (یه آرامی) بخوانید.
 • موارد اصلی را با استفاده از لغات جدید بازنوبسی کنید.
 • تصاویر و نمودارها را به عبارات نوشتاری تبدیل کنید. مثل: “تمایل دراد به …”
 • جداول، کنش و واکنش، نمودارها را به جمله تبدیل کنید.
 • تصور کنید که لیست ها شما در چند سوال جای خالی مرتب شده اند و سپس هر کدام را از دیگری تشخیص دهید.
 • سخنرانی خود را به بسته های آموزشی به وسیله کاهش 3:1 تبدیل کنید.

برون ده- برای عملکرد بهتر در امتحانات و

انجام تکالیف
 • جواب های امتحان را بنویسید.
 • سوال های جای خالی را تمرین کنید.
 • لیست های خود را بنویسید. (A,B,C 1,2,3)
 • کلمات خود را به صورت نکات و سلسله ای مرتب کنید

شکا این صفحه را کی پسندید چون که بر روی نوشته ها و لیست ها تاکید کرده است.
شما اعتقاد دارید که معانی همراه نوشته ها هستند، بنابر این هرکسی می گ.سد OK اما نوشته آن بهتر است.
شما علاقه به کتابخانه دارید.