استراتژی هایی برای افرادی که از راه مهارتی بهترین یادگیری را دارند

ورودی-برای گرفتن اطلاعات از موارد زیر

استفاده شود
 • تمام احساس-بینایی، یامسه، بویایی، چشایی، شنوایی و …
 • ابزارهای آزمایشگاه
 • تورها
 • اصول کاربردی نمونه ها
 • سخنرانی هایی که از نمونه ها و مثال های واقعی زندگی استفاده می کنند.
 • رویکردهای مطالباتی
 • آزمایش و خطا
 • جمع آوری نمونه ها از صخره ها، گیاهان، علف ها و …
 • تابلوها، عکس ها، نمونه ها و…
 • نمونه سوالات فبلی،حل المسائل ها

یادگیری مدام العمر به وسیله

 • یادداشت های شما ممکن است که ضعیف باشند، عناوین مرتبط و یا به هم پیوسته نیستند.
 • شما چیزهای واقعی را که اتفاق می افتد به خاطر می آورید.
 • در خلاصه های خود مثال های فراوانی را می گنجانید. از مطالعه موردی و از اصول و مفاهیم انتزاعی استفاده می کنید.
 • درباره یادداست های خود با یک فرد K دیگر صحبت کنید.
 • از تصاویر و عکس هایی که گویای یک ایده هستند استفاده کنید.
 • به آزمایشگاه یا اتاق آزمایش خود مراحعه کنید
 • آزمایش ها و سفرها و… را به یاد آورید.
 • دست نوسته های سخنرانی را به بسته های قابل یادگیری با کاستن آن ها به نسبت 3:1 تبدیل کنید.

برون ده- برای عملکرد بهتر در امتحانات و

انجام تکالیف
 • جواب های عملی و پارگراف ها بنویسید.
 • موقعیت امتحان را در اتاق خود فراهم کنید.

شما می خواهید امتحان را آنگونه که می فهمید تجربه کنید.
نظرات این صفحه برای شما ارزشمند است در صورتی که به صورت عملی، وافعی، واضح باشند.
شما باید یک کار را انجام دهید تا آن را بفهمید.