استراتژی هایی برای افرادی که بیش از یک روش یادگیری را استفاده می کنند

اگر شما فردی هستید که از چند روش در جهت یادگیری استفاده می کنید، عضو گروه یزرگی از افراد هستید که شامل پنجاه تا هفتاد درصد جامعه می شود.

افراد داریا یادگیری مولتیپل نسبتا متنوع و جالب هستند.برای مثال ممکن است که شما دو عملکرد قوی داشته باشید، V و A و یا R و K یا ممکن است که شما سه عملکرد قوی داشته باشید مثل VRK و یا ARK.بعضی از افراد دارای یک عملکرد قوی مشخص نیستند و نمره هر چهار بخش آن ها مساوی است. برای مثال نمرات یک دانشجو به این صورت بود: A=9 ، V=9 ، R=9 و K=9. او اظهار داشت که با توجه به موقعیت از یکی یا چند روش استفاده می کند. برای مثال اگر قرار باشد که امتحان تشریحی بدهد او شیوه یادگیری خود را به این صورت تبدیل می کند.

بنابراین عملکرد مولتیپل این توانایی را به شما می دهد که از دو، سه و یا چهار حالت جهت تعامل با دیگران استفاده کنید. برخی از افراد اعتراف کرده اند که هنگامی که می خواهند که شخصی را اذیت کنند در حالتی متفاوت از آنچه که طرف مقابل درخواست کرده است قرار می گیرند. برای مثال در حالی که مس دانند که فرد مقابل بیشتر ترجیح می دهد که در مورد یک مسئله صحبت کند از او می خواهند که شواهد کتبی ارائه دهد. اتحاب مثبت به این معنا است که با در اختیاد داشتن چندین عملکرد، عملکردی را انتخاب کنید که بیشترین تطبیق را با اطرافیانتان داشته باشید

اگر شما دو عملکرد غالب داشته باشید استراتژی های مرتبط با هر دو عملکرد را مطالعه کنید. اگر شما سه عملکرد غالب داشته باشید استراتژی های مرتبط با هر سه عملکرد را مطالعه کنید. یک موصوع جالب در مورد افراد با عملکرد مولتیپل این است که باید بیش از یک استراتژی را در جهت یتدگیری استفاده کنند. آن ها در صورتی که از یک روش استفاده کنند احساس ناخوشایندی دارند. برعکس این افراد، افراد دارای یک عملکرد با استفاده از روش منطبق بر توانایی خود مسئله را متوجه می شوند.

ما تفاوت هایی بین افرادی که عملکرد مولتیپل دارند مشاهده کردیم، مخصوصا افرادی که کمتر بیست مورد را انتخاب کرده اند و آن ها یی که بیشاز بیست مورد را انتخاب کرده اند.افرادی که کمتر از بیست مورد را انتخاب کرده اند بهتر است که بیشترین نمره خود را مد نظر قرار دهند-مثل افرادی با یک عملکرد. شما احتمالا از افرادی که بیش از بیست مورد را انتخاب کرده اند قاطع هر خواهید بود.