VARK معرفی

آیا شما می دانید که چگونه بهتر یاد می گیرید؟

وارک به شما در مورد خودتان اطلاعاتی را نی دهد که ممکن است تا کنون به آن ها توجه کرده باشید و یا به آن ها توجه نکرده باشد. این پرسشنامه کاربرد گسترده ای برای شناخت همسرتان، همکارتان، معلمتان، رئیس شما و یا حتی خود شما دارد. وارک یک آزمایش کوتاه و آسان است که برون ده مناسب و قابل فهمی داشته و همه ابعادش به آسانی فهمیده می شود . ابزار سنجش آن عملکردی و مشارکتی است. وارک به افراد کمک می کند که همدیگر را بهتر بفهمند به ویژه به دانشجویان کمک می کند تا اینکه با کارآیی بیشتری مطالب را یاد بگیرند . همچنین به دانشکده ها کمک می کند که استراتژی های آموزشی کناسب نوع یادگیری دانشجویان خود را به کار بگیرند.