Multimodal studiestrategi

Om du har flere enn en preferanse så tilhører du majoriteten av personer. Mellom 50 og 70 % er multimodale.

Det finnes mange typer av multimodale personer. Du kan for eksempel ha to sterke preferanser V og A eller R og K. Du kan også ha tre som for eksempel VAR eller ARK. Noen har ikke noen fremtredende preferanse og deres resultat er omtrent likt på de fire modalitetene. Eksempelvis hadde en studentfølgende resultat: V=9, A=9, R=9 og K=9. Hun sa at hun tilpasset sin læringsstil til den situasjonen hun var i. Om læreren foretrakk en mer skriftlig stil, så brukte hun den.

Derfor gir flere preferanser deg mulighet til å velge mellom flere modaliteter i din samhandling med andre mennesker. Om to personer med sterkt forskjellig læringsstil møtes, kan det være vanskelig å være på bølgelengde i samspillet. Vi har ofte lettere for å komme ut av det og kommunisere med personer som har en læringsstil som ligner vår egen. Multimodale personer har større mulighet til å tilpasse seg til flere mennesker.

Om du har to dominerende preferanser, så leser du om begge de tilhørende studiestrategiene. Om du har tre (eller fire) like, så les om alle tre (fire).

Det er interessant at noen personer med flere sterke preferanser har fortalt at de må bruke metoder fra flere av studiestrategiene for å lære seg ny kunnskap og kommunisere med andre. Om de bare får bruke en strategi, så føler de seg usikre, de trenger en bekreftelse i en annen modalitet. På den andre siden kan de som har en enkelt sterk modalitet, klare seg ved å bruke strategier knyttet til deres modalitet.

Vi har lagt merke til noen ulikheter blant dem som blir klassifisert som multimodale. Spesielt mellom dem som har krysset av for færre enn 20 muligheter og de som har krysset av for (mange) flere. Hvis du har valgt færre enn 20, så er det trolig at du foretrekker den modaliteten som du har valgt flest ganger og at dette ligner på å ha en enkelt preferanse, dvs. at du er unimodal. Du er trolig mer tydelig innrettet mot én modalitet enn de som har valgt – mange > 20 – svarmuligheter.