Multimodal studiestrategi

Om man har flera styrkor så tillhör man majoriteten eftersom 50-70% av alla populationer verkar komma i den gruppen.

Det är intressant med multimodala styrkor och de kan i sig vara ganska olika. Du kan till exempel ha två starka lärstilar såsom V och A eller R och K, eller så kanske du har tre starka lärstilar såsom VAR eller ARK. En del har ingen särskilt stark lärstil utan har nästan samma poäng på alla fyra varianterna. En student hade till exempel följande poäng: V=9, A=9, R=9, och K=9. Hon sa att hon anpassade sin lärstil till den undervisningssituation hon befann sig i. Om läraren föredrog en mer skriftlig stil så använde hon det.

Ju fler lärstilar och styrkor man har desto lättare går det att samarbeta tillsammans med andra och interagera med deras lärstilar. Vi har ofta lättare för att samarbeta och kommunicera med personer som har en lärstil som liknar vår egen. Positivt är att de som har flera lärstilar ofta väljer att anpassa sig efter personer runt omkring dem.

Om man har två dominanta eller likvärdiga lärstilar så läser man om båda studiestrategierna. Om man har tre lärstilar med lika eller ganska lika poäng så läser man de tre listorna med studiestrategier och likadant med fyra om man har likvärdig poäng på alla fyra. Personer med flera styrkor har berättat att de behöver använda metoder från flera studiestrategier för att lära in ny kunskap och kommunicera med andra. Med enbart en strategi känner de sig osäkra. Å andra sidan kan de som har en tydlig stark lärstil ofta använda den uppsättning av strategier som går ihop med deras tydliga styrka och klara sig bra med det.

Vi har lagt märke till några olikheter bland de med flera styrkor (multimodala) särskilt bland dem som valt mindre än 20 svarsalternativ i frågeformuläret och dem som har valt (kryssat för) fler. Om man valt färre är det troligt att man föredrar att den lärstil som fått högst poäng – nästan som en som har en tydlig lärstil. Man är troligen mer tydligt inriktad än dem som har valt fler än 20 svarsalternativ.