Kombinirane strategije učenja

Ako imate kombinirane preferencije u učenju, pripadate većini, budući da između pedeset i sedamdeset posto bilo koje populacije pripada toj grupi.

Kombinirane su preferencije zanimljive i znatno variraju. Možete imati dvije izražene preferencije u učenju, npr. V i A (vizualnu i slušnu), ili R i K (sklonost ka čitanju i pisanju i kinestetičku preferenciju), ili tri izražene preferencije, kao npr. VAR ili ARK. Neki ljudi nemaju posebno izraženu preferenciju i njihovi su rezultati jednaki za sve četiri preferencije. Na primjer, jedna je učenica imala rezultat: V=9, A=9, R=9 i K=9. Kaže da se prilagodila preferenciji koja se trenutno koristila ili koja se tražila. Npr. ako je nastavnik tražio pisani oblik, ona bi se prilagodila toj preferenciji u pogledu svojih odgovora i učenja.

Kombinirana preferencija podrazumijeva dva, tri ili četiri načina interakcije s drugima. Neki su ljudi priznali da, ukoliko žele iritirati kolegu s posla, koriste drugačiji tip interakcije nego što ta osoba preferira, primjerice tražeći pisane dokaze iz neke rasprave, a znajući da dotična osoba preferira usmenu komunikaciju. Pozitivan stav podrazumijeva prilagodljivost vlastitih preferencija preferencijama drugih ljudi koji nas okružuju.

Ako imate dvije dominantne ili jednake preferencije u učenju, koristite materijale koji se odnose na Vaše obje preferencije. Ako imate tri preferencije, koristite materijale vezane uz sve tri preferencije, te sve materijale ukoliko imate četiri preferencije. Prema tome, trebat ćete koristiti dvije, tri ili četiri strategije učenja. Zanimljiv je podatak da ljudi s kombiniranim preferencijama u učenju osjećaju kako im je potrebno koristiti više strategija u učenju i komuniciranju. Osjećaju se nesigurno koristeći samo jednu. Nasuprot tome, ljudi s jednom preferencijom, upotrebljavaju strategije koje se odnose na tu jednu preferenciju.

Primjetne su razlike među onima kojih se tiču kombinirane strategije učenja posebice između onih koji su odabrali manje od 20 opcija i onih koji su odabrali više. Ako ste odabrali manje od 20 odgovora u upitniku, najviši rezultat ukazivat će na Vašu glavnu preferenciju – gotovo jedinu preferenciju. Vrlo vjerojatno ste mnogo odlučniji od onih koji su odabrali 20 i više opcija.